Strafe Rodzica

Zapraszamy do odwiedzenia naszego fun page

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Dziękujemy Wam za zaufanie jakim nas obdarzyliście posyłając Wasze dziecko/dzieci do naszej szkoły.
Mamy nadzieje, że Polska Szkoła Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych w Woking , będzie dla nas wszystkich miejscem, które nie tylko będzie się kojarzyło z obowiązkiem nauki naszych dzieci.

Żeby kontakt pomiędzy szkołą a Państwem przebiegał sprawnie, bardzo prosimy o informowanie szkoły na bieżąco o zaistniałych zmianach : adres zamieszkania, nr. telefonu, zmianie adresu email itp.

Rodzice/Opiekunowie Prawni stają sie częścią szkoły w momencie zapisania dziecka do niej o czym mówi Rozdział V Regulaminu Szkoły :

ROZDZIAŁ V

  1. Rodzice

Rodzice/ opiekunowie prawni deklarujący się zapisać dziecko do szkoły, tworzą społeczność tej szkoły oraz zobowiązani są do:

➢   zapoznania się oraz dziecka z Regulaminem szkoły
➢   regulowania opłat za szkołę / książki / zajęcia pozalekcyjne zgodnie z wyznaczonym terminem, kwotą i regulaminem
➢   uiszczenia kary w wysokości f20 za każdy rozpoczęty miesiąc spóźnienia
➢   punktualnego przyprowadzania dziecka do szkoły oraz odbierania go po zajęciach lekcyjnych
➢   pisemnych deklaracji, zaznaczając imię i nazwisko osoby / nr. telefonu , która będzie odbierała dziecko ze szkoły
➢   stałego kontaktu z wychowawcą klasy
➢   natychmiastowym informowaniem o zmianie adresu, maila oraz nr. Telefonu
➢   pomagania dziecku w odrobieniu zadań domowych
➢   do śledzenia strony internetowej naszej szkoły, fb-kowych szkolnych grupach i wszelkich informacji związanych ze szkołą
➢   wspierania szkoły w wychowaniu dzieci w tradycji i kulturze Polskiej
➢   do pokrywania kosztów za wyrządzone szkody materialne przez swoje dzieci
➢   do zgłaszania nieobecności dziecka w danym dniu w szkole
➢   informowania szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, o lekach przyjmowanych na stałe oraz innych potrzebach dziecka. Szkoła ma prawo odmówić podawania leków uczniowi w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek ten spoczywa na  rodzicach. Rodzic na początku roku szkolnego zobowiązany jest do wypełnienia  deklaracji medycznej.