“Za syna wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie.” Janusz Korczk

Podstawa programowa dla uczniów uczących się za granicą

“Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Podstawa programowa wersja w języku polskim

Poza krajem dorasta i uczy się w miejscowych szkołach wiele polskich dzieci. Część uczniów oraz ich rodziny, zachowując szacunek wobec kultury i tradycji kraju zamieszkania, pragnie utrwalać, poszerzać i doskonalić znajomość języka polskiego oraz kultury polskiej. Zadanie to ułatwiają im szkoły polonijne, funkcjonujące w wielu krajach. Z myślą o nauczycielach i uczniach tych szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. przygotowało Podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Wersja Podstawy programowej z 2020 r. jest drugim tego rodzaju dokumentem powstałym na gruncie polskiej edukacji. Jest propozycją dla tych nauczycieli z polskich szkół i polskich ośrodków edukacyjnych działających za granicą, którzy chcieliby w szerszym zakresie uczyć polskie dzieci ich ojczystego języka, literatury, historii, geografii i kultury Polski. Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą z 2020 r. zawiera uwspółcześnione treści kształcenia językowego, literackiego, kulturowego. Podstawa zbudowana jest tak, by pokazać, co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia: edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, liceum. Zasadniczą kompetencją na każdym etapie są umiejętności językowe, istotne w poznawaniu literatury, historii i kultury polskiej. W zapisach pominięto wiadomości i umiejętności spoza kultury polskiej, bowiem uczeń nabywa je w miejscowej szkole.

Podstawa programowa wersja w języku angielskim

Numerous Polish children are growing up and attending educational institutions outside the territory of the Republic of Poland. Some of these students and their families, while respecting the culture and traditions of their country of residence, intend to promulgate, expand, and improve their knowledge of Polish language and of Polish culture. The achievement of this
objective is facilitated by Polish expatriate schools operating in numerous countries. For the benefit of teachers and students of such schools, the Ministry of Education of the Republic of Poland, acting in cooperation with foreign-based Polish educational milieus, developed in 2010 the Core Curriculum for Polish expatriate students attending schools outside the territory of the Republic of Poland.

The 2020 version of the Core Curriculum is actually an updated version of the Core Curriculum published in 2010. The 2020 version of the Core Curriculum for Polish expatriate students attending schools outside the territory of the Republic of Poland contains an updated language, literature, culture, and history learning content . Core Curriculum is structured to indicate what students shall know and what skill set students shall have to complete given stage of education: early school education, primary school, high school. Language skills are the basic competence on each stage, as they are necessary to learn Polish literature, history, and culture.