RR

Rada Rodziców

Polskiej Szkoły Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych w Woking

W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców, których dzieci uczęszczają do Polskiej Szkoły Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych w Woking.
Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców naszej szkoły.
Każdy rodzic ma prawo zgłosić swoją kandydaturę do RR na początku każdego roku szkolnego, jednak nie później, niż do 15 września przesyłając na adres mailowy szkoły krótki list motywacyjny.
Członkowie Rady Rodziców wybierani są na podstawie przesłanych listów motywacyjnych oraz rozmowy z kandydatem.

Nadrzędnym celem Rady Rodziców jest ścisła współpraca z dyrektorem zarządzającym, dyrektorem d/s edukacji i nauczycielami oraz zachęcanie, włączanie i organizowanie wszystkich rodziców do czynnego udziału w realizacji programu działalności szkoły dla dobra naszych uczniów oraz całej społeczności szkolnej.

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

*przestrzega Regulaminu Szkoły;

*respektuje Prawa Dziecka i Ucznia;

*godnie reprezentuje szkołę na tej terenie oraz na zewnątrz;

*RR ma kontakt z rodzicami szkoły, występuje w ich imieniu;

*występuje do dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły, bierze czynny udział w przygotowaniach do szkolnych uroczystości, szkolnych wydarzeń itp.;

*organizuje, wspiera składki, zbiórki na rzecz uczniów, klas, szkoły- pomaga w pozyskiwaniu sponsorów, dobroczyńców;

*promuje szkołę wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość dotarcia do polskiej społeczności;

*zachęca rodziców naszej szkoły, do aktywnego udziału w życiu szkoły;

*wspiera pracę  dyrekcji i nauczycieli;

Na czele Rady Rodziców stoi Przewodniczący, odpowiedzialny za prace i zaangażowanie całej RR na rzecz szkoły i dobra naszych uczniów.
Rada Rodziców liczy min. 3 osoby włączając Przewodniczącego.
Jeżeli jest więcej chętnych i zaangażowanych rodziców – nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka rada liczyła nawet 5 osób.
Każdy członek Rady Rodziców posiada aktualny DBS oraz zobowiązany jest do podpisania umowy o wolontariat oraz  klauzuli poufności.

Rada Rodziców pracuje zgodnie z kalendarzem szkolnym.

W skład Rady Rodziców Polskiej Szkoły Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych w Woking wchodzą:

Przewodnicząca:   p. Mariola Ross
Sekretarz:  p. Stanisław Ubik
Skarbnik:  p. Tatiana Pogorzelska
Członek: p. Urszula Kowalko

kontakt z Radą Rodziców:

rr.polskaszkolawoking@gmail.com

Rada Rodziców Polskiej Szkoły Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych w Woking została powołana na potrzeby i wymogi Polskiej Szkoły Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych w Woking i funkcjonuje od dnia 15.01.2022.