Kodeks Ucznia

Kodeks Ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów Polskiej Szkoły Języka Ojczystego im. Żołnierzy Niezłomnych. Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku .

ksiazka

Prawa Ucznia

Uczeń ma prawo do:
– nauki, do właściwie zorganizowanego procesu edukacji
– opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej
– ochrony i zdrowia, poszanowania godności, przekonań i własności
– życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym
– swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób
–  do zadawania pytań i uzyskiwania na nie rzetelnych odpowiedzi.
– rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów i wyboru zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
– pomocy w przypadku trudności w nauce
– ochrony przed informacjami i materiałami szkodliwymi
– nauki szkolnej ukierunkowanej na rozwijanie w dziecku szacunku: do praw człowieka, dla jego rodziców, tożsamości kulturowej, języka i wartości narodowych kraju, w którym mieszka, z którego pochodzi, jak i dla innych kultur

– korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych obowiązujących w szkole
– wypoczynku i wolnego czasu w czasie ferii, wakacji, przerw świątecznych oraz dni wolnych od
  zajęć edukacyjnych
– do przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu
  wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz
  uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi
–  przedstawiania swoich problemów ( wychowawcy, dyrektorowi, prezesowi ) oraz uzyskania
   od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień
– wzięcia udziału w konkursach
– bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskania pomocy
–  prywatności
– zaangażowania się w życie szkoły
– wypoczynku i wolnego czasu w czasie ferii, wakacji, przerw świątecznych oraz dni wolnych od
  zajęć edukacyjnych

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:
– uczęszczać do szkoły i uczyć się systematycznie i rzetelnie
– nie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji
– okazywać szacunek nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły
– kulturalnego zachowania, wypowiadania się kulturalnym językiem bez wulgaryzmów
– poważnego traktowania zajęć, okazywanego punktualnym przychodzeniem do szkoły i nie opuszczaniem jej terenu podczas przerw.

– poinformowania nauczyciela lub innego pracownika szkoły o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów
– szanować mienie szkoły, swoje i innych oraz ponoszenia konsekwencji materialnych za wyrządzone szkody.
– dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój
– dbania o własne dobro, ład i porządek w Szkole
– dbania o honor i tradycje Szkoły
– godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz