PK

„Trójki klasowe”

Trójka klasowa to grupa rodziców złożona z 3 osób wybranych w danej klasie, pełniących funkcję przewodniczącego trójki klasowej, zastępcy i skarbnika klasowego. Trójki klasowe ściśle współpracują z wychowawcą, Radą Rodziców, a także z pozostałymi rodzicami w klasie.
Trójki klasowe wybierane są corocznie, zawsze na początku roku szkolnego.

Obowiązki trójek klasowych:

przestrzeganie Regulaminu szkoły

godne reprezentowanie szkoły na tej terenie oraz na zewnątrz

piecza nad sprawami klasy,

zbieranie składek ustalonych przez klasę

wspieranie i współpraca z wychowawcą klasy

ścisłą współpraca z Radą Rodziców